תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש במאגר היוצרים הנמצא בכתובת המאגר index.negevfilmfund.org.il שחלקו מופעל ע"י אשכול נגב מערבי  (להלן: "מפעילי המאגר") המשמש כמנוע חיפוש ליוצרים ועסקים מתחום המדיה ולאחסון והצגת תיקי עבודות של המשתמשים.

 1. התקנון מנוסח בלשון זכר לשם נוחות בלבד, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 2. מפעילי המאגר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן או לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי ללא מתן הודעה מראש. שינוי התקנון יפורסם במאגר עצמו.
 3. חתימה על הסכמה לתקנון מהווה תנאי לשימוש במאגר.
 4. מפעילי המאגר מאגר לא יהיו אחראים במקרה של הפרת התקנון מצד משתמש כזה או אחר או מטעם צד ג', ולא יישאו באחריות בכל מקרה של פריצה או זליגת תכנים מהמאגר ו/או כל היוצא מכך.
 5. במקרה של הפרת התקנון לא תהא למשתמש כל תביעה טענה או דרישה כלפי מפעילי המאגר.
 6. מפעילי המאגר שומרים לעצמם הזכות לשנות את מבנה המאגר, אופי התצוגה בו, או כל שינוי אחר ללא מתן הודעה מקדימה למשתמשים.
 7. למשתמשים לא תהיה כל עילה כלפי מפעילי המאגר במקרה של תקלות ו/או שינויים במאגר..
 8. השירות שיעניק המאגר יהא שירות אחסון והצגת תכנים שיועלו אליו בידי המשתמשים ואין למפעילי המאגר כל אחריות על תוכן המידע המועלה אליו.
 9. מפעילי המאגר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או אחר, שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש במאגר. השימוש במאגר הוא על אחריות המשתמש בלבד.
 10. המשתמשים פוטרים את מפעילי המאגר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים כתוצאה מדליפת פרטים אישיים ו/או אחרים מהמאגר, ללא קשר לסיבת דליפתם.
 11. מפעילי המאגר לא יהיו אחראים לשימוש שאחרים יעשו בחומרים שיועלו ע"י המשתמשים במאגר, לרבות במידה ותהיה הפרת יוצרים כתוצאה משימוש זה.
 12. מפעילי המאגר אינם בודקים את זכויות היוצרים של המידע המועלה למאגר, ותוצאות כל מקרה של הפרת זכויות יוצרים יחולו על המשתמש שהעלה את המידע בלבד.
 13. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את מפעילי המאגר עבור כל נזק ו/או עיצום כספי שיוטל על מפעילי המאגר בגין חומרים שהעלה למאגר.
 14. למפעילי המאגר שמורה הזכות שלא לאפשר העלאה למאגר של תכנים שונים על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולמשתמשים לא תהיה כל עילה לטענה או תלונה כלפיהם.
 15. למפעילי המאגר שמורה הזכות להסיר תכנים מהמאגר על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולהחליט אילו תכנים ניתן להעלות למאגר, ואילו לא.
 16. מפעילי המאגר אינם מספקים שירות משפטי בעניין היצירות והתכנים שמועלים למאגר.
 17. מפעילי המאגר יהיו רשאים למסור את פרטי המשתמשים לכל גוף מוסמך שבדין, או על פי הוראה חוקית.
 18. חל איסור מוחלט על המשתמשים במאגר להעלות למאגר תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים, ו/או נועדו למטרת בלתי חוקיות ו/או פוגעים בפעילותו התקינה של המאגר.
 19. למשתמשים תהא שמורה הזכות להסיר תכנים שהעלו למאגר.
 20. המשתמשים המעלים יצירות מכל סוג שהוא למאגר מצהירים בזאת כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות לפי חוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007 ,או חוק כל שהוא הנוגע בזכויות יוצרים ו/או כל זכות קניינית כל שהיא.
 21. סמכות שיפוט: דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש במאגר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהא לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים במאגר, תהייה לבתי המשפט בבאר-שבע ולהם בלבדץ